CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nền tảng Atome (“Nền tảng”), trang này thông báo cho bạn về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của nền tảng (“Chính Sách Bảo Mật”) liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng nền tảng và các dịch vụ trên nền tảng (sau đây tắt là “Khách Hàng”) khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ của Công Ty TNHH Atome (sau đây gọi tắt là “Atome”).

Bằng việc truy cập Website và sử dụng các dịch vụ của Atome, Khách Hàng xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Atome cam kết sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin mà Khách Hàng cung cấp theo đúng các quy định như  được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2019.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi Khách Hàng đăng nhập và sử dụng nền tảng, Atome thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, số CMND, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ thư điện tử (email), địa chỉ, thời gian cư trú, thông tin nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, ứng dụng chat như WhatsApp, Viber... (nếu có) và thông tin người thân của Khách Hàng (họ tên, số điện thoại, mối quan hệ với người thân). Đồng thời Atome cũng cần được cấp quyền truy cập danh sách các ứng dụng, vị trí (GPS), đa phương tiện, ghi chép truy cập, lịch, ghi chép cuộc gọi, máy ảnh của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng sản phẩm của Atome.

Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để Atome liên hệ với Khách Hàng sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để thông báo đến Khách Hàng các dịch vụ mới, chính sách ưu đãi của chúng tôi khi được áp dụng. Atome sẽ liên hệ với người thân của Khách Hàng bằng thông tin mà Khách Hàng cung cấp trong trường hợp không liên hệ trực tiếp được với Khách Hàng.

Bằng việc cung cấp thông tin về một cá nhân không phải là Khách Hàng (ví dụ như người thân của Khách Hàng) cho Atome, Khách Hàng tuyên bố và cam kết rằng Khách Hàng có quyền cung cấp cho Atome thông tin về cá nhân đó cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Này. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Atome sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ pháp luật Việt Nam và bất cứ pháp luật áp dụng nào liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của người đó. Nếu Atome phải chịu bất cứ hình phạt nào của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và/hoặc bị khiếu nại/yêu cầu bồi thường bởi chủ của thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp do Khách Hàng không tuân thủ pháp luật áp dụng, Khách Hàng hiểu và đồng ý sẽ bồi thường cho Atome tất cả tổn thất phát sinh từ các khoản phạt, khiếu nại và yêu cầu bồi thường đó.

Khách Hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin trừ các thông tin bắt buộc để Atome có thể cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó Khách Hàng có thể không được hưởng một số tiện ích có liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ví dụ như chăm sóc Khách Hàng, giới thiệu những dịch vụ mới, phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách Hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Tiết lộ/Chuyển giao giữ liệu

Atome sẽ bảo mật những dữ liệu cá nhân được Atome thu thập và nắm giữ, nhưng có thể cung cấp hoặc chuyển giao các dữ liệu cá nhân đó cho:

4.Cookie

Khi Khách Hàng duyệt trang web của chúng tôi, các cookie có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Khách Hàng.  Atome sử dụng các cookie để cá nhân hóa việc Khách Hàng sử dụng trang web của chúng tôi.  Khách Hàng có quyền lựa chọn không chấp nhận cookie, nhưng nếu quý vị lựa chọn như vậy thì một số tính năng nhất định có thể trở nên không có sẵn.

5. Thời gian lưu trữ thông tin 

Để dễ dàng cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin và cung cấp các chính sách ưu đãi của chúng tôi, các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống máy chủ của Atome Website trong khoảng thời gian theo quy định pháp luật hoặc cho đến khi Khách Hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Atome Việt Nam
Lầu 9 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thư điện tử (Email): hotro@atome.vn
Điện thoại liên hệ: 1900 2637

7. Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình qua mỗi lần thực hiện giao dịch trên nền tảng hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên hệ đã được cung cấp ở trên.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

Atome bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Atome khuyến khích Khách Hàng thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo Khách Hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập trên Website sẽ được Atome bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong Chính Sách Bảo Mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định.

Không sử dụng, cung cấp, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép từ Khách Hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của Khách Hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh. Chúng tôi cam kết không bán, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại trừ các trường hợp quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 2637 hoặc email: hotro@atome.vn.

PRIVACY POLICY

Atome platform (“Platform”), this website informs you about the privacy policy of the platform (“Privacy Policy”) related to the collection, use and disclosure of personal information of the platform and its service users (hereinafter called “Client”) when the Client uses services provided by Atome Company Limited (hereinafter called “Atome”).

By accessing the website and using Atome services, Client confirms that (s)he has read and agreed to this Privacy Policy, the principles of data collection and processing described herein.

Atome commits to collect, use and share information provided by Clients in compliance with regulations as described in this Privacy Policy.

This Privacy Policy takes effect from the 1st day of March 2019.

1. Purpose and scope of information collection 

When Client sign in and use the platform, Atome collects his/her personal information including the name, telephone number, ID number, date of birth, gender, marital status, email, address, residence time, occupation, bank account, chat applications such as WhatsApp, Viber etc. (if any) and information of his/her relative (name, telephone number, relationship). At the same time, Atome should be allowed to access the list of application, GPS location, multi-media, access record, calendar, call history, and camera of the Client when (s)he use Atome’s products.

These information is collected so that Atome could contact Client after when receiving request for transaction and update Client with our new services, deals and promotions. Atome will contact Client’s relative using information provided in the event of failure of direct contact to Client.

By providing information about an individual other than Client (for example Client’s relative) to Atome, Client declares and undertakes that (s)he has right of such information provision for purposes described in this Privacy Policy. Client understands and agrees that Atome shall take no liability for Client’s non-compliance with Vietnamese laws and any applicable laws related to the collection and use of that individual’s information. If Atome undergoes any fine/penalty from competent agencies and/or complaint/compensation claim by the owner of the information provided by Client due to his/her non-compliance with applicable laws, Client understands and agrees that (s)he will compensate Atome for all losses occurring from such fines, complaints and compensation claims. 

Client can opt out of providing some information except for those obligated for Atome’s provision of service to Client. However, in such case, Client may not be entitled to some utilities related to our services such as Client care, updates about new services, response to request, complaint and feedbacks of Client.

2. Scope of data use

Information collected by Atome will be used for the following purposes:

3. Disclosure/Transfer of data

Atome shall remain confidentiality of personal data it collects and keeps, but might provide or transfer such personal data to: 

4. Cookie 

When Client browse our website, cookies might be archived on Client’s hardware. Atome use cookies to personalize Client’s use of our website. Client shall have an option of declining cookie, which, however, will make some certain function become unavailable.

5. Information storage duration

For ease in managing, searching information and providing our promotional policies, collected data will be stored with confidentiality in Atome Website’s servers for a period of time as regulated by the law or until Client request for terminate such information.

6. Address of personal information collecting and managing agency

Atome Vietnam Company Limited
Floor 9 117 – 119 – 121 Nguyen Du, District 1, Ho Chi Minh City
Email: hotro@atome.vn
Telephone: 1900 2637

7. Tools and means for Client’s access and edit of their personal information

Client shall have right to update, edit or cancel his/her personal information each time (s)he conducts a transaction on the platform or request us to do so by directly contacting us using contact information provided above.

8. Commitment to confidentiality of Client’s personal information

Atome reserves the right to edit, supplement this Privacy Policy at any time. Client is encouraged to regularly review this Privacy Policy to stay updated for his/her knowledge and execution of personal information management right.

Client’s personal information collected on the Website shall remain absolutely confidential as required by the laws. The use, provision and sharing of Client’s personal information for purposes other than information use described in this Privacy Policy shall only be done upon agreement of Client or as regulated by the laws.

Client’s personal information shall not be used, provided, shared, transferred or disclosed to any third party without consent from Client.

In the event that the serve experience hacker’s attack which leads to loss of Client’s personal information, we will be responsible for reporting the incident to competent agencies for timely investigation and action and informing Client about such event.

We are aware that Client’s personal information is a crucial part in our business. We undertake not to sell, provide or share Client’s personal information to any other third party for any commercial purpose other than those specified in this Privacy Policy.

For questions, comments related to this Privacy Policy, please contact us via telephone +84 28 3829 5558 – 103 or email: hotro@atome.vn.